Integrovaný regionální operační program

IROP je obdobou pro Regionální operační programy (ROP) a částečně pro Integrovaný operační program z období 2007-2013 a svými cíly na ně navazuje. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území. Cíle programu budou dosaženy snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti. Tento OP je pro všechny regiony České republiky, výjimkou je hlavní město Praha, která má svůj vlastní program OP Praha. Avšak i z tohoto programu může být čerpáno na podporu veřejné správy a některých veřejných služeb v Praze. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro období 2014-2020 jsou v rámci IROP stanoveny 4 prioritní osy.

Prioritní osa 1  - Zvýšení konkurenceschopnosti v území

Podporované typy projektů:
 • Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení
 • Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy
 • Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury (výstavba areálů volnočasových aktivit s primárním využitím pro cestovní ruch, výstava zařízení služeb cestovního ruchu)
 • Modernizace, výstavba stanic a terminálů jak autobusové, železniční, tak městské kolejové dopravy včetně nákupu vozidel
 • Výstavba a modernizace záchytných a obdobných typů parkovišť, která sníží emise ve městech. Zavádění řídících, platebních a informačních systémů ve veřejné dopravě
 • Zajištění nezbytné techniky a prostředků pro přípravu a řešení mimořádných situací vzniklých zejména jako následek nových hrozeb způsobených změnami klimatu. Modernizace stávajících výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb v území

Podporované typy projektů:
 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro naplnění požadavků na poskytování komunitní péče či rozšiřování rozsahu služeb poskytovaných v komunitě
 • Zvyšování kvality komunitních sociálních služeb a zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory
 • Stavební úpravy a vybavení oddělení psychiatrických léčeben ve smyslu jejich humanizace, transformace a restrukturalizace
 • Zázemí pro vznik integračních center, komunitních center a zázemí obdobného charakteru s cílem rozvoje spolupráce mezi ÚP ČR, místní a regionální samosprávou, NNO zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry k zajištění koordinace APZ, veřejné služby a dalších aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Prioritní osa 3  - Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Podporované typy projektů:
 • Revitalizace a obnova kulturního dědictví, tj. památek, kulturně a historicky cenných, architektonicky a urbanisticky významných budov
 • Rekonstrukce památek lidové architektury a drobné lidové architektury s novými formami jejich využití, např. prodejny suvenýrů, prostory pro prezentaci tradičních řemesel, tradičních pokrmů, prostory k pořádání jarmarků, návštěvnická centra
 • Zefektivnění kvality správy sbírek muzejní povahy a jejich dlouhodobé, bezpečné uchování (rekonstrukce, modernizace, úprava a vznik depozitářů pro muzejní a galerijní sbírky včetně inventarizace, determinace, třídění)
 • Zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě
 • Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti výkonu institucí, jak na místní tak na centrální úrovni

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Je podpora efektivního řízení IROP v rámci programovacího období 2014-2020. Jedná se o průřezovou prioritní oblast, která se bude týkat všech prioritních os. V rámci nich bude poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého programu.

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek