OP Doprava

Operační program Doprava je důležitým zdrojem finančních prostředků pro kvalitní dopravní infrastrukturu v naší republice. V České republice můžeme považovat všechny regiony za dopravně dostupné, avšak u většiny z nich tato dostupnost není v dostatečné kvalitě. Ke zlepšení této situace má pomoci OP Doprava, který je koncipován s důrazem především na bezpečnější dopravu. Bezpečnější dopravní infrastruktura je jedním z cílů EU pro příští programovací období.

Návrh prioritních os dle nejnovějších pracovních návrhů:

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Železniční doprava
Železniční síť v České republice má v porovnání s vyspělými zeměmi EU nízkou technickou úroveň, což ji značně znevýhodňuje například se silniční dopravou. Proto budou v rámci této prioritní osy podporovány tyto typy projektů:

  • Modernizace a výstavba nových tratí, železničních uzlů v návaznosti na hlavní přepravní směry v ČR a nákladní železniční dopravu
  • Modernizace a výstavba nových tratí v návaznosti na zvyšující se nároky na příměstskou a regionální dopravu (prioritně vstupy do velkých měst)
  • Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek

Vodní doprava
Ve srovnání s jinými druhy dopravy disponuje vodní doprava nedostatečným infrastrukturním zázemím. Podporované typy projektů:

  • Modernizace a výstavba infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy.
  • Zvyšování bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vodních cestách

Městská a příměstská doprava
Cílem je zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy zaváděním systémů městské a příměstské hromadné dopravy a MHD na drážní infrastruktuře.

Multimodální doprava
Kombinovaná doprava je jedním z hlavních prostředků, kterým je možné snížit závislost na přímé silniční dopravě. Podporované typy projektů:

  • Modernizace a výstavba terminálů multimodální
  • Podpora investic do vozidlového parku vhodného pro kombinovanou dopravu.

Environmentálně čistý dopravní park
Zastaralý vozidlový park má negativní dopady na životní prostředí a je náročný na spotřebu energií. Proto bude podporována obnova vozidlového parku.

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T

Podporované typy projektů:
  • Výstavba a modernizace silnic a dálnic vedoucí k eliminování chybějících dálničních napojení některých regionů, nedostatečného napojení některých regionů i hraničních přechodů, vedoucí ke zvýšení kapacity infrastruktury i odstavných parkovišť
  • Podpora systémů a služeb ITS a nových technologií (geografický informační systém, energetické sítě, sítě elektronických komunikací pro řízení dopravy) k zajištění využití potenciálu ITS

Napájecí stanice alternativních energií
Dlouhodobým problémem celého sektoru je také vysoká závislost dopravy na ropě a vysoké emise skleníkových plynů z dopravy. Cílem navrhovaných intervencí bude zvýšení podílu vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

U silniční dopravy mimo síť TEN-T je v současnosti vysoká nehodovost s velkým dopadem na životní prostředí a veřejné zdraví a to v důsledku nevhodných parametrů infrastruktury a emise skleníkových plynů i pro zdraví škodlivých látek. Objem těžké silniční dopravy narostl. Cílem intervencí je zlepšení parametrů rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy mimo TENT za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Aktuality

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava po 12 letech úspěšného působení v rámci sítě informačních center Evropské unie ukončilo k 1.5.2021 svoji činnost na zákldě netrasparentního a účelového výběru Evropského zastoupení v Praze.   Všem našim klientům se omlouváme, ale jsme tu pro ně k dispozici v případě...
Celý článek

Europe direct Jihlava

Europe Direct Jihlava   Nový pracovníci na ED Jihlava od 1.9.2020   Více informavcí na webu https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava i Facebooku. Více zde: https://www.obcevysociny.cz/europe-direct/
Celý článek

Realizace projektů OP VVV

RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
Celý článek

Europe direct středisko Jihlava

Od 1.4.2018 má ED Jihlava dva nové zaměstnance. Kontakt na středisko zůstává stejný i telefonní číslo. Více informací na webu - https://www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Celý článek

Fond malých projektů česko - rakousko

V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...
Celý článek