OP Rybářství

Mezi programy se zemědělskou tématikou patří Operační program Rybářství 2014 - 2020. Cílem programu je vyšší udržitelnost a konkurenceschopnost a účinnější využití zdrojů. Jde tedy především o rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

Mezi možné oblasti podpory lze uvést například:

  • Investice do recirkulačních zařízení
  • Investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury
  • Zvýšení podílu zpracovaných ryb
  • Propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb
  • Podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků
  • Podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání