23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

OP Technická pomoc

Cílem OP Technická pomoc je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020. OPTP byl zřízen jak Investice pro růst a zaměstnanost tak pro cíl Evropská územní spolupráce. OP je řízený ministerstvem pro místní rozvoj.

Prioritní osa 1 - Řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifickým cílem této osy je podpora projektů za účelem naplnění cílu Dohody o partnerství a koordinace řízení ESIF v souladu se zásadami řádného finančního řízen a zajištění včasné přípravy nového programového období 2021+. Dále pak mezi specifické cíle patří efektivně naplňovat a realizovat Společné komunikační strategie DoP a zajistit efektivní rozvoj absorpční kapacity z centrální úrovně a zvýšení kapacity nositelů integrovaných strategií.

Prioritní osa 2 - Jednotný monitorovací systém

Tato osa se zaměřuje na posílení veřejné správy, zabezpečením jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů v ČR. Úkolem prioritní osy 2 je disponovat jednotným a přívětivým monitorovacím systémem s maximem informací nutných pro administraci projektů ESIF.

Prioritní osa 3 - Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství

  • Vysoké pracovní zátěži pracovníků ve fondech EU
  • Politickým zásahům i na nižších pozicích implementační struktury
  • Nejednotná odměňovací politika
  • Nedostatečný počet systemizovaných míst
  • Neschopnost subjektů implementační struktury konkurovat poptávce po odbornících na oblast ESIF ze soukromého sektoru

Prioritní osa 4 - Zajištění absorpční kapacity

Zajištění efektivního rozvoje absorpční kapacity z centrální úrovně.