OP Zaměstnanost

 OP Zaměstnanost patří pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento operační program navazuje na strategii, kterou se vydal současný Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program se bude věnovat čtyřem základním tématům:

 1.  Trh práce
 2.  Sociální začleňování
 3.  Podpora zdraví
 4.  Modernizace veřejné správy

Problematika trhu práce:

 • Využití pružných forem pracovního poměru
 • Zvýšení profesní mobility
 • Vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli

Problematika sociálního začleňování

 • Zaměření na inkluzivní vzdělávání
 • Sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob
 • Příprava pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry
 • Důraz na preventivní opatření

Problematika podpory zdraví

 • Podpora zdravého a udržitelného životního stylu
 • Zajištění pružného přizpůsobování se systému péče o zdraví současnému společenskému vývoji
 • Podpora humanizace zdravotní péče

Problematika modernizace veřejné správy

 • Zavádění a rozvoj e-governmentu
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí

Operační program Zaměstnanost se chce oproti předchozímu více zaměřit na:

 • Komplexní rozvoj lidských zdrojů a přilákání nových lidských zdrojů
 • Koordinaci plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce
 • Systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony
 • Užší a cílenější spolupráci s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání.