23 let zkušeností = 16 mld Kč získaných dotací

Regionální rozvojová agentura Vysočina z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9
Jihlava
58601
+420606706823
skarkova@rrav.cz

Aktuality

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Krásné léto

13.07.2021 00:00
Všem našim klientům přejeme klidné a pohodové léto  

Realizace projektů OP VVV

25.06.2018 10:33
RRA Vysočina realizuje dva projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na tvorbu, ověření a evaluaci vzdělávacích programů. Více zde
V rámci FMP je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správce FMP přijímá projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy. Nejbližší uzávěrka je 22. 6. 2018. FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85...

Program rozvoje venkova

Plán Programu rozvoje venkova na nové programovací období 2014-2020 plynule navazuje na priority stanovené programem na současné programovací období, které bude letošním rokem končit. Po analýze aktuálního stavu a potřeb bylo koncipováno 6 prioritních oblastí, které by měly tvořit kostru nového Programu rozvoje venkova.

Prioritní oblasti:

  • předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
  • organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
  • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
  • účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví
  • sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Velice významným posunem ve strategii fungování Programu rozvoje venkova bude značné posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS). Ty dostanou větší manipulační prostor při realizaci projektů obsahujících územní složku a stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování pře monitorování až po hodnocení. Dojde také k posílení regionální dimenze vlivu Místních akčních skupin, kdy bude místním akčním skupinám poskytnut prostor v územní složce dalších programů, na rozdíl od předem stanoveného nepříliš významného podílu pro Program rozvoje venkova.