Dotační management

Strukturální fondy i jiné dotační programy striktně vyžadují plnění nezbytných administrativních náležitostí a monitorovacích indikátorů. Důležitou povinností všech úspěšných žadatelů o dotace, tak bude zabezpečení jejich správného splnění a včasného předkládání zpráv. Během dlouholeté "dotační praxe" v zemích EU se ukázala velmi praktická a prospěšná spolupráce podpořených podniků a obcí se specializovanou poradenskou společností, která je schopna díky svému zaměření a zkušenostem připravit všechny nezbytné podklady a monitorovací zprávy včas v požadované kvalitě a efektivněji, což vede k úspoře přímých nákladů na administraci schváleného projektu. Dotační management zahrnuje péči o klienta po schválení žádosti o dotaci.

Hlavní náplní je pomoc "úspěšným" žadatelům s administrativními úkony a plněním monitorovacích ukazatelů tak, aby nedošlo v průběhu sledování dotace k jejímu krácení či odebrání.  

Systém dotačního managementu nabízí ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých pro monitoring získané dotace.

Výhody této služby pro Vás
 • přenesení odpovědnosti za hlídání a následné plnění podmínek dotace na nás, 

 • zamezení výskytu chyb v předkládaných zprávách,

 • zajištění plnění rozhodných ukazatelů,

 • snížení rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace,

 • ušetříte na mzdových nákladech za administraci schváleného projektu

 • výrazné zjednodušení mechanismus Vaší komunikace s odpovědnou implementační agenturou a s případnou úvěrující bankou.  

Fáze 1. je období od schválení dotace, resp. registrace žádosti, do doby čerpání dotace.

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • metodické zajištění realizace výběrového řízení,  

 • příprava veškerých podkladů pro čerpání dotace (průběžné, příp. etapové zprávy, zpracování žádosti o platbu, vč. povinných příloh)

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace v bodech, které musí být splněny k datu vyúčtování (požadavky na pořízený majetek, zajištění propagace, vedení účetnictví, apod.).  

Fáze 2. je období monitoringu, které začíná čerpáním dotace a trvá po dobu sledování realizace projektu a následně po dobu udržitelnosti stanovenou dotačním programem

V této fázi se jedná především o následující služby:  

 • průběžná kontrola plnění Podmínek poskytnutí dotace ve všech bodech, 

 • včasné upozornění a vypracování pravidelných reportů, průběžných a monitorovacích zpráv,

 • monitoring závazných ukazatelů po dobu udržitelnosti projektů

Výhody přenesení rizika na RRAV
 • dlouholeté zkušeností s vyúčtováním a monitoringem projektů z operačních programů 

 • vzhledem k opakující se činnosti jsme schopni výrazně snížit náklady a rizika při realizaci projektů podpořených dotací upozorněním příjemce na dodržování podmínek dotace

 • přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace z důvodu chyby na straně žadatele, ve smyslu nedodržení formálních podmínek čerpané dotace  

Přípravou projektové žádosti a jejím schválením projektový cyklus zdaleka nekoncí. Jakmile je zahájena realizace projektu či schválena dotace, je třeba, aby veškeré Vaše kroky byly vedeny v souladu s platnými metodikami příslušného dotačního programu.

V opačném případě může být jeho dotace krácena či odebrána i s dalšími sankcemi. 
 RRAV se řízením projektů a jejich administrací  úspěšně zabývá od roku 1998 a má tak pro tuto činnost vybudován zkušený tým projektových manažerů. Naše služby v oblasti tzv. dotačního managementu zahrnují: 

 • zpracování monitorovacích zpráv dle hramonogramu a pokynů řídícího orgánu
 • zpracování žádosti o platbu
 • kontrolu realizace klíčových aktivit v souladu s projektovou žádostí
 • kontrolu publicity projektu
 • kontrolu naplnění monitorovacích indikátorů
 • komunikaci s řídícím orgánem
 • konzultace k věcné realizaci klíčových aktivit
 • konzultace ke změnám v projektu
 • konzultace k finančnímu nastavení projektu
 • další související služby dle individuální domluvy

Chybně provedené řízení projektu může mít za následek neuznání vykazovaných způsobilých výdajů, jejich neproplacení a případné sankce. Těmto problémům je možné předejít kvalitním projektovým řízením, které Vám nabízíme.

Aktuality

Dotace na kyberbezpečnost spuštěny. K dispozici je 3,4 mld. Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj právě spustil výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách je připraveno 3,4 miliardy korun. více informací naleznete zde
Celý článek

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...
Celý článek