Pojďme o sobě rozhodovat!

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Pojďme o sobě rozhodovat

 

Projekt je zaměřen na tvorbu, ověření a evaluaci pěti vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu u žáků ZŠ a SŠ, konkrétně na práva dětí, jejich zapojování do rozhodovacích procesů, do společenského a demokratického dění v ČR i v EU, na prevenci extremismu a kyberšikany a také na eliminaci rizik spojených s užíváním médií. Součástí projektu bude vlastní tvorba vzdělávacích programů, jejich ověřování v praxi, evaluace a odborné posuzování.

 

Smyslem projektu je podpořit rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů zaměřených na hlavní témata z této oblasti. Cílem projektu je také přispět k odstraňování problémů spojených s nedostatkem vzdělávacích materiálů (programů, pomůcek, učebních textů apod.) k oblastem zájmu týkajícím se demokratické kultury (práva dětí, nediskriminace a rovnost, bezpečnostní rizika a jejich prevence, umět se správně rozhodnout) a zlepšit vnímání této problematiky dětmi. Informací k daným tématům je v současnosti velké množství, ale spíše ve formě občanského vzdělávání dospělých, ale jejich využití dětmi a mládeží je nedostatečné.  Jeden program bude určen pro nadané žáky a absolvován bude v rámci společného vzdělávání.

 

Cílová skupina:

žáci druhého stupně základních škol (8. a 9. třída) a studenti středních škol

 

Programy, které v rámci projektu vzniknou:

1. Jak (ne)snadné je být.......evropským občanem - pro studenty SŠ

2. Pojďme se dohodnout a rozhodnout! - pro studenty SŠ

3. Prevence nade vše! - pro žáky ZŠ včetně nadaných žáků

4. Všichni jsme si rovni, ale.....I - pro žáky ZŠ

5. Všichni jsme si rovni, ale....II - pro žáky SŠ

 

Časový harmonogram:

Květen 2018 - duben 2021

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

projektový manažer

tel.: 731447173